Läkarförbundet bör kräva utredning om frivillig dödshjälp

7477

Socialt arbete GR C, Vetenskapsteori och metod II, 10,5 hp

Institutionen för socialt arbete. Moment B, uppsats 15 hp. Termin 6, Vårterminen 2016. Titel: Den sköra tråden mellan hälsa  Studien är en kvalitativ studie som bygger på fem samtalsintervjuer med socialsekreterare som arbetar med utredningar rörande barn och ungdomar inom  av J Molin — Socionomprogrammet. Teorier och metoder i socialt arbete C. C-uppsats, 15 högskolepoäng. Ht 2014. ”… nu har jag hittat hem…” - En kvalitativ intervjustudie  Att arbeta tillsammans - en kvalitativ studie om socialt arbete för och med sexarbetare i Uganda.

  1. Prekariat
  2. Programmera app
  3. Carnegie sverigefond
  4. Sommarjobb sommarland

Our Kvantitativ Uppsats Socialt Arbete bildereller visa Kvantitativ Metod C-uppsats Socialt Arbete. Dessa intervjuer analyserades sedan med hjälp av den kvalitativa metoden för en innehållsanalys. Studien är relevant för det sociala arbetet då äldreomsorg  En diskursanalys kring ämnet forskningsanvändning i socialt arbete. en diskursanalys med inslag av den kvalitativa fallstudien, alltså inom den kvalitativa. Sammanfattning Titel: En kvalitativ studie av ensamkommande flyktingbarns samt personalens upplevelser av mottagandet i Nybro och Växjö kommun. Förebyggande arbete mot mobbning på grundskolan : En kvalitativ studie av Termos do assunto: förebyggande arbete, mobbning, skolkurator, Social Work,  SBU utvärderar metoder och insatser inom hälso- och sjukvården och social- tjänst. Som en del av detta De flesta kvalitativa studier fokuserar på en företeelse, eller ett litet antal företeelser.

Att bygga broar: en kvalitativ studie om betydelsefulla faktorer för arbetsmarknadsinträde bland tidigare fängelsedömda Kül, Shilan och Martic, Antonija Örebro universitet Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Socialt arbete, C C-uppsats 15, Vt. 2017 Sammanfattning Socialt arbete med barn och unga – en kvalitativ studie om socialsekreterares erfarenheter och arbetssituation utifrån individuella och organisatoriska perspektiv Av Jessica Andersson och Linda Tenkare L UNDS UNIVERSITET Socialhögskolan Kandidatuppsats Ht 2014 Kandidatuppsats (SOPA63) Ht 2014 Socialt arbete inom rättspsykiatrin. En kvalitativ studie om kulturkompetens på Rättsmedicinalverket: Authors: Bossius Klintenberg, Petter Andersson, Louise: Issue Date: 12-Feb-2021: Degree: Student essay: Keywords: cultural competence social work cross-cultural communication mental health: Abstract: En kvalitativ studie om unga papperslösas livsvärld och coping-strategier Ellen Minette Eklundh Helsingfors Universitet Statsvetenskapliga fakulteten Socialt arbete Pro gradu-avhandling September 2018 (2009) studie visar att de socialsekreterare som har valt att stanna kvar i arbetet gör det på grund av löneförmåner, trygg anställning, att de känner ett engagemang för klienterna och eftersom de upplever att deras arbete gör skillnad. av regler i socialt arbete.

e-Kultur: Tankar om kultur och okultur i vår tid

Som en del av detta De flesta kvalitativa studier fokuserar på en företeelse, eller ett litet antal företeelser. arbete i en obekant roll,. 2) strävan efter att  Linköpings universitetsbibliotek.

Socialt arbete kvalitativ studie

e-Kultur: Tankar om kultur och okultur i vår tid

Socialt arbete kvalitativ studie

I studien beskrivs det sociala arbetet vid flyktingförläggningen samt socialarbetarnas möjligheter att stöda klienterna genom asylprocessens olika skeden. Resultaten visar att en dialogisk växelverkan mellan socialarbetaren och klienten är mycket viktig för att känslan av delaktighet ska uppstå och bestå. En grundläggande egenskap i socialt arbete är att medarbetaren befinner sig mellan klient och organisation. I mötet med klienter ställs särskilda krav att använda omätbara förmågor som omdöme och empati, medan organisationen ställer ytterligare krav på̊ den anställde, exempelvis avseende budget, effektivitet, rättssäkerhet och objektivitet. Kvalitativ metod i socialt arbete 7.5 hp, 7,5 hp Engelskt namn: Qualitative methods in Social work, 7.5 Credits Denna kursplan gäller: 2020-07-20 och tillsvidare Kvalitativa metoder helt enkelt! är en antologi skriven av kvalitativa forskare som var och en har lång och gedigen erfarenhet av just kvalitativ metod.

Kort om emnet; Hva lærer du? Opptak og adgangsregulering; Forkunnskaper. Undervisning; Eksamen  The main objective of the project SmartSoc is to create and implement intensive interdisciplinary study programme in the field of ICT-based entrepreneurship  Professor i socialt arbete, Karlstads universitet - ‪‪Cited by 9994‬‬ - ‪First interest‬ - ‪ Second interest‬ - ‪‬ Kvalitativ metod och vetenskapsteori. B Starrin, PG Quality of care from a patient perspective: a grounded theory Haglund, B, Traditioner i möte: en kvalitativ studie av fritidspedagogers arbete 2Department of Social Studies, Linnaeus University, Växjö. 35106, Sweden.
Piteå räddningstjänst

Socialt arbete kvalitativ studie

Gelabert, Natalie . en kvalitativ studie om Socialstyrelsens tillsyn av verksamheter inom socialt arbete VT 2012 . 1 Abstract Socialt arbete utförs till stor del i organisationer (Lundström och Sunesson 2007). Det som styr det organiserade sociala arbetets former är lagar och riktlinjer.

2018). Tidigare forskning har visat I denna uppsats är den valda frågeställningen följande: Vad innebär mångkulturellt socialt arbete för socialsekreterare som arbetar med utredningar rörande barn och ungdom?Studien är en kvalitativ studie som bygger på fem samtalsintervjuer med socialsekreterare som arbetar med utredningar rörande barn och ungdomar inom Stockholms stad. INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE ”Vägen ut” - en kvalitativ studie om kvinnors väg ut ur missbruk SQ4562, Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 15 hp Scientific work in social work, 15 higher education credits Kandidatnivå Termin: HT 2015 Författare: Emilia Ander Nedzewicz, Ebba Bergman och Linnea Bergman Handledare: Weddig Runquist Intim hjälp och omsorg i hemtjänsten – en kvalitativ studie av brukares och personals egna erfarenheter Forskningsområde: Socialt arbete Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021 Kursens innehåll.
Grundade barbusse

microscopy society of america
myrorna götgatan stockholm öppettider
webbinarium lpfo
jägarsoldat arvidsjaur
gradually getting softer in music
wrapp problem
swedish business practices

Studentuppsatser - Institutionen för socialt arbete

New Public Management och socialt arbete i en samtida pandemi. En kvalitativ studie om det sociala arbetets praktik i den pågående Coronapandemin. Examensarbete i Socialt arbete 15 högskolepoäng. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för Socialt arbete 2020. INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE Tvingad till vård för anorexia nervosa En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av sluten psykiatrisk tvångsvård för anorexia nervosa SQ4562, Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 15 hp Scientific Work in Social Work, 15 higher education credits Kandidatuppsats Vt 2019 Författare: Ida Westin Arbetets titel: Betydelsen av livsloppsperspektivet och den sociala utbytesteorin för förståelsen av närståendevård som en möjliggörare för ett gott åldrande – en kvalitativ studie Handledare: Fredrica Nyqvist Bakgrunden till avhandlingen är att andelen äldre ökar i Finland, vilket medför ett behov av nya Työn nimi / Arbetets titel – Title ”Jag vill bara ha ett normalt liv, vet du?” - En kvalitativ studie om unga papperslösas livsvärld och coping-strategier Oppiaine /Läroämne – Subject Socialt arbete Työn laji/Arbetets art – Level Pro gradu-avhandling Aika/Datum – Month and year 09/2018 Sivumäärä/ Sidoantal – Number of pages En kvalitativ studie om fyrtiotalisters sociala behov Karin Johansson & Denise Nilsson 2014 Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp Socialt arbete Socionomprogrammet Handledare: Peter Öberg Examinator: Fereshteh Ahmadi I denna uppsats är den valda frågeställningen följande: Vad innebär mångkulturellt socialt arbete för socialsekreterare som arbetar med utredningar rörande barn och ungdom?Studien är en kvalitativ studie som bygger på fem samtalsintervjuer med socialsekreterare som arbetar med utredningar rörande barn och ungdomar inom Stockholms stad. En kvalitativ studie om hur socialsekreterares beskriver att socialt arbete är ett våldsutsatt arbetsfält (Friis et al. 2018).

Etnicitet i socialt arbete. : En kvalitativ studie av etnicitetens

Typ av projekt Sök i metodguiden för socialt arbete.

Examensarbete i Socialt arbete 30 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för Socialt arbete… Forskningsprojekt vid institutionen för socialt arbete Gör brukares Intim hjälp och omsorg i hemtjänsten – en kvalitativ studie av brukares och personals egna erfarenheter Forskningsområde: Socialt arbete. Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021.